Zbytečně ztracené životy a neb sport bohatých a také chudých

Reakce ÚAMK na tragédii v Uherském Brodě

logo_uamk

Ano, sobotní tragédie na rally show v Uherském Brodě je  obrovsky smutnou událostí v dějinách motoristického sportu. Po události se rozvířila neskutečně nepodložená mediální kampaň jak proti organizátorům motoristických akcí tak vůči jejím účastníkům. Z „morálního“ hlediska je nutno se na celou smutnou událost podívat z nevytrženého kontextu.

  1. Je to nárůst jak oficiálních tak i neoficiálních (tedy neregistrovaných podniků pod FAS) – možná vidina finančních příjmů z každé takové akce přinutila odpovědné činovníky (viz nositelé sportovní autority v ČR) zařazovat různé seriály jako jsou Pohár K4, různá rally show (viz tedy i Uherský Brod). Tím se vytvářel automaticky prostor i pro jezdce, kteří v celou sezónu vůbec žádný podnik nejeli, ale vlastnili jezdeckou licenci. Je pravdou, že se při takovém podniku nesoutěží o žádné mistrovské body, ba naopak měla to být show pro pobavení diváků a také samotných posádek. Ovšem postupem času se tyto akce staly záležitostí pro zviditelnění „bohatých“ posádek. Ano, následně staly show také „honičkou“ za dosažení nejlepšího umístění a to tedy na úkor zvyšování rychlostí na měřených úsecích.
  2. Získávání licencí jezdců rally – není zas tak jednoznačně jednoduchou záležitostí a k získání tohoto oprávnění se zúčastnit „rally“ musí být splněny určité předepsané podmínky, které jsou stanoveny v Národních sportovních řádech FAS. Především je to „lékařské osvědčení“ že je jezdec absolutně zdráv a schopen při zvýšené fyzické i stresové situaci řízení vozidla ve vysoké rychlosti zvládnout. Jezdec i spolujezdec musí být držitelem platného osvědčení k řízení vozidla (řidičského průkazu). Následně nemůže IHNED sednout do soutěžního vozidla a vydat se na trať rychlostní zkoušky, ale naopak musí splnit další podmínky .

- mezinárodní licence jezdce („A“) - okruhy
- mezinárodní licence jezdce („B“) –

- mezinárodní licence jezdce („B“) - okruhy
- národní licence jezdce („C“)
- národní licence jezdce PČR („C“)
- národní licence jezdce („C“) – denní

Z výše uvedeného je vidět, že je několik druhů jezdeckých licencí. Podle těchto kritérií a samozřejmě také podle toho jakou „akci“ chce jezdec absolvovat si zvolí typ a vyplní žádost o přidělení licence. Následuje proces získání licence a ten není zrovna také jednoduchý.

Denní licence jezdce
Je vystavována jednotlivými pořadateli formou seznamu jezdců na podniku a je
určena pro jezdce pravidelnosti (historici u ZAV i soudobé vozy), předváděcích jízd
(rally legend), slalomu a driftingu. Podmínkou pro vystavení této licence u rally je
držení řidičského průkazu. Tato licence nemá kvalifikační návaznosti na získání
národní či mezinárodní licence.
Národní licence jezdce (licence stupeň C)
Je základním typem jezdecké licence s celoroční platností pro národní, NEAFP a
zónové podniky. Je vydávána jednotlivými Středisky automobilového sportu, která
vedou seznamy jimi vydaných národních licencí. Podmínkou pro získání národní
licence je absolvování základního školení na Středisku automobilového sportu,
absolvování jezdecké školy pro rally nebo držení národní či mezinárodní licence
z minulého roku a absolvování pravidelného ročního školení.
Mezinárodní licence jezdce (licence stupeň B, C)
Je základním typem mezinárodní licence umožňující jejímu držiteli účast na všech
národních a mezinárodních podnicích (s výjimkou podniků, kde je vyžadována
licence typu A nebo Superlicence). Tyto licence vydává výhradně sekretariát FAS
AČR a o její vydání může jezdec požádat přímo nebo prostřednictvím Střediska
automobilového sportu. Podmínkou pro vydání této licence je držení národní licence
a klasifikace v min. 5-ti podnicích s licencí národní (u automobilových rally se
započítává pouze klasifikace ve sprintrally, z nichž maximálně 3 mohou být
nahrazeny PČR).
O změnu licence z národní na mezinárodní si může žadatel požádat okamžitě po
splnění předepsaných podmínek a uhrazení poplatku za vydání nové licence. Změna,
která se týká mezinárodní licence, je v daném kalendářním roce nevratná.
Držitelé národní licence, kteří dosud nesplňují podmínky pro vydání mezinárodní
licence a jsou přihlášeni do některého z vypsaných pohárů v automobilových rally,
mohou obdržet mezinárodní licenci s omezenou platností. Zůstanou zapsáni v
seznamu jezdců pro sprintrally a mezinárodní licence jim bude platit nejen pro
sprintrally, ale i pro účast s pohárovým vozem v národních a mezinárodních rally, v
nichž je pohár vypsán.
Držitelé národní licence, kteří dokončili alespoň 3 automobilové soutěže, mohou
požádat o vystavení mezinárodní licence platné jen pro sprintrally.
Mezinárodní licence jezdce (licence stupeň A)
Tento druh licence je vyžadován FIA pro specifické automobilové podniky a její
vydání se řídí striktně příslušnými ustanoveními Mezinárodních sportovních řádů. O
vydání tohoto typu licence požádá jezdec sekretariát FAS AČR a současně doloží
splnění předepsaných kvalifikačních předpokladů.

Platnost licencí pro rally
Národní licence PČR je roční a vystavuje ji středisko PČR po splnění uvedených podmínek. Tato licence platí jen pro PČR a jejímu držiteli může být po
dokončení tří rally PČR a po zaplacení předepsaného poplatku vystavena národní
licence bez omezení platnosti. Jezdec může být zapsán do seznamu pro sprintrally.
Jezdci i spolujezdci musí být držiteli řidičského průkazu.
Národní nebo mezinárodní licence je platná pro rally a/nebo sprintrally jen v případě, že její držitel byl v posledních 3 rocích klasifikován v rally či sprintrally nebo úspěšně absolvoval jezdeckou školu pro rally.
Platnost pro sprintrally a rally se na licenci nevyznačuje, jezdci oprávnění k účasti ve
sprintrally nebo v rally jsou uvedeni v seznamech uveřejněných na internetových
stránkách www.autoklub.cz.

Platnost licencí pro rally historických vozidel
Národní nebo mezinárodní licence podle čl. 3.2.3 a 3.2.4 je platná pro rally
historických vozidel za podmínek uvedených v čl. 3.2.5. Jezdci oprávnění k účasti
v rally historických vozidel jsou uvedeni v seznamech pro rally a sprintrally,
uveřejněných na internetových stránkách www.autoklub.cz.
Platnost všech národních licencí je označena na zadní straně příslušnými
nálepkami, označujícími rok platnosti. V duchu platných MSŘ může jezdec vlastnit
pouze jednu licenci tzn. v praxi, že při žádosti o změnu typu licence je povinen původní
licenci odevzdat. Změna, která se týká mezinárodní licence, je v daném kalendářním
roce nevratná.
Věkové hranice pro vydání licencí jezdce
- automobilové rally a cross-country 18 let
- automobilové rally – Pohár mládeže s vozem N1 16 let
- závody na okruzích, závody do vrchu, autocross, rallycross, slalom a závody hist. automobilů na okruzích a do vrchu16 let
- závody na okruzích, závody do vrchu, autocross, rallycross, historické vozidla a slalom s vozidly o max. objemu motoru do 1400 cm3 14 let
Nárok na účast vzniká dnem dovršení minimálního věku jezdce a zaniká na konci
roku, ve kterém jezdec dovrší maximální věk pro účast. jezdce.
Ztráta nároku na licenci jezdce
Nárok na vystavení licence zaniká po 3 letech od posledního podniku, absolvování
okruhové či jezdecké školy pro rally nebo od účasti na posledním povinném školení
jezdců. O opětovné získání licence, pokud jezdec znovu neabsolvuje základní školení
nebo jezdeckou školu pro rally (národní licence) či okruhovou školu (mezinárodní
licence), žádá jezdec předsedu příslušného svazu nebo odborné komise, který
individuálně určí podmínky pro znovuzískání licence a informuje o tomto rozhodnutí
buď příslušné Středisko, nebo sekretariát FAS AČR v návaznosti na typ licence, o
který jezdec žádá.
Obdobné pravidlo platí pro držitele mezinárodní licence pro jinou automobilovou
disciplínu, kteří žádají o zápis do seznamu jezdců rally nebo sprintrally.
Při všech příležitostech, kdy se vyžaduje předložení licence, musí být předložen
výhradně originál licence. Žádné, ani úředně ověřené, kopie nejsou uznávány.
Mezinárodní sportovní řády FIA stanoví, že platnost licence končí každý rok dnem
Držitel licence je však povinen i v období od tohoto data do dne vydání licence
pro následující rok řídit se ustanoveními Mezinárodních i Národních sportovních řádů
zejména pokud se týká účasti na podnicích, nepovolených ASN. Porušení ustanovení
MSŘ a NSŘ v tomto přechodném období bude mít za následek nevydání nové licence.

  1. Ano, každá licence se musí uhradit a také absolvování jezdecké školy není zrovna levnou záležitostí. Všechna Automobilová sportovní střediska v ČR registrují stovky licencovaných jezdců a to je také samozřejmě i zdrojem příjmů těchto středisek a také FASu.
  2. Rovněž tak organizátoři motoristových podniků, resp. jejich výkonní činovníci (ředitel podniku, tajemník a činovník pro bezpečnost rally) musí být vlastníky licence pro daný rok s tím, že jsou povinni absolvovat školení pořadatelů a v závěru vypracovat zkušení test s vyhodnocení zda-li má nárok na licenci či bude mít reparát !! Znalosti musí prokázat z vědomostí sportovních řádů, organizace podniků, bezpečnosti, technických předpisů, volby tratě rychlostních zkoušek, apod.
  3. Jaké schopnosti má držitel licence, který se chce zúčastnit vypsaného sportovního podniku v daném období – je to individuální záležitostí a právě zde se projevuje rozdíl ve finančních možnostech posádek, zde se právě dělí ti bohatí a chudí. Ten kdo je držitele licence se tedy může jak zakoupit tak i pronajmout soutěžní vozidlo. Společností, které nabízejí tuto službu v rámci ČR je poměrně dost. A kdo tedy má dostatek financí tak volí alternativu kvalitního a rychlého svezení na rychlostních zkouškách. Avšak – když si položíme otázku, kde jsou zkušenosti s ovládáním tak výkonného vozidla? Ne, jednoduše nejsou. Zde odpovědní činovníci, kteří řídí motoristický sport v ČR „zaspali“. V minulosti a před mnoha a mnoha lety bylo povinností každé posádky si příslušnou výkonnost vyjezdit na podnicích z nižších kategorií, říkalo se tomu výkonnostní třída. V podstatě začínal od malých aut a malých podniků až svými výsledky posádka dopracovala k 1. výkonnostní třídě. Mělo to svůj smysl i oprávnění a zejména zkušenosti s ovládáním soutěžních vozidel.

Avšak zpět k problematice sobotní nešťastné události. Novináři když chtějí psa bíti tak si hůl najdou. Není známo proč se chovají takovým způsobem, který hraniční s hyenismem a s lidskostí nemá nic společného? Proč dokáží mást veřejnost svými výmysly a nepravdami, jež zveřejňují? Není to férové vůči organizátorům a ni vůči účastníkům akce.

Organizátor vyvinul určitě maximální úsilí k zorganizování takového podniku aby bylo všechno dokonale připraveno a zabezpečeno a to se mu podařilo. Informovanost byla standardní a odpovídala daným podmínkám. Obce věděly o konané akci v rámci svého působení – bylo místním rozhlasem upozorněno na skutečnost tohoto sportu? Zde se projevují nesoulady jednání členů zastupitelstev s žádostmi organizátorů. Lepší je to zakázat něž dořešit a pomoci. Průjezdy rychlostních zkoušek obcemi jsou daleko bezpečnější než v otevřeném terénu. Již podvědomá vlastnost jezdce, že mou !havarovat“ do domu, oplocení, přes obrubník je natolik silné, že jede s jistotou a rezervou. Jakákoliv volba zpomalení tratě rychlostní zkoušky průjezdem po místní komunikaci (kolem ostrůvky, kapličky, apod.) je bonusem. V zahraniční takové problémy nejsou a spolupráci místních orgánů samosprávy a jejich složek je více jak příkladná pro český motosport. Ano, rally se jezdí v otevřené krajině a volba rally má svá specifika. Proč to za hranicemi jde a u nás jsou házeny klacky pod nohy organizátorům? Jaká byla „nádherná“ spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem dopravy – vždyť těch podniků registrovaných FASem v ČR je celkem16 !!! k zachování a stanovení podmínek při průjezdu obcemi v dané lokalitě, kde organizátor zamýšlí rychlostní zkoušky vést? Spolupráce s Policií ČR a Ministerstvem vnitra – to je jen sen.Těmito atributy se nikdo nechce zabývat a lepší zakazovat a kritizovat než vytvářet podmínky pro sport (viz zákon o podpoře sportu v ČR – ten je porušován). Smutné a až žalostné. Vůbec není co závidět organizátorů – co všechno si musí vyslechnout a kolik dokumentace musí shromáždit, aby se něco uskutečnilo.

Opět vzpomenu zahraniční, kdy alespoň nějakou pravomoc má pořadatel za přítomnosti úředníka policie a má to logicky své opodstatnění. Policie neřídí rally ale organizuje pořádek kolem rychlostních zkoušek.

Problematika diváků a nebo rádoby diváků? Motoristický sport v ČR má mnoho stovek tisíc příznivců, jezdci nejezdí před prázdnými tribunami tak jak to při fotbale. Diváků se schází hodně a hodně. Tím množství diváků se také zvyšují rizika. Diváci opravdu nechtějí pochopit, ač jsou varováni jak „bezpečnostními letáky“, informacemi na internetu, reklamními pohlednicemi, pokyny v programu raly, že se opravdu jedná o nebezpečný sport. Volí často nedoporučená divácká místa organizátorem, tím riskují své zdraví a ohrožují i své okolí. Organizátor nadarmo nevyčleňuje doporučená divácká místa, kde je toto olemován o bezpečnostní páskou a jedná se bezpečnou diváckou zónu. Žádný předpis neukládá pořadateli, aby olemoval celou trať rychlostní zkoušky bezpečnostní páskou. Ovšem v rámci své pravomoci označuje „zakázaná divácká místa“ výstražnými tabulkami a tato místa posiluje pořadatelskou službou. Pořadatel musí být starší 1á-ti let a musí absolvovat povinné školení pro výkon této funkce. Což je plněno a seznam je předkládán hlavnímu činovníku pro bezpečnost rally.

Dalším velmi negativním nešvarem jsou stánky s občerstvením (jakým ???) v okolí rychlostních zkoušek. Organizátor usiluje o to, aby se tyto stánky nepovolovaly, ovšem sám nemá právo jejich zrušení,. Opět je to na obci – obecní příjem – proto stánek povolíme. A sortiment prodeje – všichni víme co se nejlépe prodává. Takto posilněný divák od stánku je velkým rizikem a velkým nebezpečím přivolání problému a nebezpečné situace. Navíc takto posilněný divák se chová arogantně vůči pořadateli a pořadatel je mnohdy i fyzicky napadnut takovým divákem.

Na závěr je jednoduché shrnutí : tak jak je to uvedeno a realizováno v zahraničí při sledování takových rizikových sportů „ každý účastník i divák takovéto akce, která je dána na vědomí všemi možnými způsoby, že se v dané lokalitě koná, se má chovat tak, aby nezadal příčinu k sebezranění a vždy se choval odpovědně a zejména respektoval pokyny pořadatelského sboru a policie“ .

Pro úplnost a novinářskou objektivitu dodávám :

Jsem příznivcem automobilových soutěží a také mne velká tragédie zasáhla. O to více mne mrzí, že pořadatelé v celé republice mají otázku bezpečnosti diváků na prvním místě. Shoda nešťastných náhod pak byla za příčinou již zmíněné tragédie, při které vyhasly čtyři mladé životy. Chtěl bych ale hlavně poukázat na neobjektivnost a amatérismus některých médií, které se okamžitě chtějí na tragédii zviditelnit.

* V médiích bylo uvedeno, že se jednalo o amatérskou rally, přitom soutěž měla povolení od Federace automobilového sportu (FAS) a všechny posádky, to znamená jezdec i spolujezdec musejí mít platnou jezdeckou licenci. Jezdci s touto licencí se NESMÍ (dle řádů FASu) účastnit amatérských soutěží.

* Na TV Nova vystoupil s komentářem k události dle reportérky zkušený závodník rally Jan Petlach. V rally se pohybuji více jak 20 let a ani s použitím různých seznamů jsem toto jméno nikde nenašel. Lze takto zneužívat jména k neobjektivnímu hodnocení situace? V Uherském Brodě startovali opravdu zkušení jezdci, jako například Roman Kresta, Pavel Valoušek a další. Proč media neoslovily pravdivou zkušenost a raději si vybraly nějakého komparsistu?

* Podobně se zachovaly i Lidovky.cz, které uvádějí názor zkušeného jezdce Josefa Pomajbíka, ale ani tento jezdec se nenachází v žádných seznamech.

* Zajímalo by mne, podle čeho reportéři TV Nova a TV Prima posuzují, že řidič, který zavinil tragédii je nezkušený? Odkazují se na to, že tento jezdec nikdy nebodoval. Na závodech v ČR startuje v průměru 70 – 120 posádek. V každé soutěži boduje prvních 15. Znamená to, že ostatní jsou nezkušení? Michael Bartončík jezdí nepravidelně soutěže od roku 2002 a během své kariéry dokázal být ve třídě, kde startoval celkově čtvrtý…

* Ani v jedné reportáži nebylo vzpomenuto, asi záměrně, že v diskriminovaném místě byly cedule s nápisem zakázaný prostor. Tato cedule jasně vymezuje, kde můžou a nesmí diváci stát. Na tuto skutečnost poukázal pouze otec zabitých dívek.

* Nikde nebylo řečeno, že v tom místě byl pořadatel, který dívky měl vykázat pryč. Ten pořadatel byl totiž ze stejné obce a dokonce byl z rodiny postižených tragédií.

* V reportáži nebylo zmíněno, že děvčata stála metr od silnice, kde auta projížděla rychlostí kolem 170 km/hod. Lidský instinkt jasně říká, že od takových věcí raději dál. Nemohu přece spoléhat na to, že auto má brzdy.

Z dostupných informací vyplývá, že si dívky šly nejspíše za kamarádem (pořadatelem) popovídat. Ten je měl vykázat ze zakázaného prostoru, ale neučinil tak. Následně auto ve velké rychlosti dívky smetlo. Nejde mi o to poukázat na nevinnost posádky. Tragédie se stala a je potřeba hledat příčiny, aby se víckrát takové neštěstí neopakovalo. Automobilové soutěže

jsou postavené na tom, že posádka projede daný uzavřený úsek co nejrychleji. Každá posádka nastupuje do soutěže s podvědomím, že tento sport je nebezpečný. Nikdo ovšem nejde do závodu s tím, aby zabíjel sebe nebo druhé. Milióny lidí hraje fotbal i když ví, že i tady jsou zákeřné fauly, které občas člověka zmrzačí. Je ale smutné, že média neinformují objektivně. A co mne nejvíce mrzí je fakt, že se média honí za senzacemi ve chvílích, kdy teče krev. Postavit kariéru na lidském neštěstí je nelidské a s prominutím hodně nechutné.

 

 

 

 

 

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.