Reakce organizátora Valašské rally 2012 na uveřejněná stanoviska

valaska_200x119
Jak se říká: Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí. I proto se organizační výbor a ředitelství letošního ročníku Valašské rally rozhodli reagovat na některé uveřejněné výroky a zejména na vyjádření pisálků uvedených v diskusním fóru na ewrc.cz.

Nevíme a nedokážeme posoudit, zda je výhodou či nevýhodou být v ČR první v organizování takzvané velké rally. Po zveřejnění termínu, kdy se bude konat Valašská rally, což bývá někdy koncem října či dokonce až začátkem listopadu, se organizátor dostává do jakési pasti. Tím je myšleno to, že je v nevýhodě oproti jiným pořadatelům, kteří mají v porovnání s námi relativně dostatek času na vybrání, projednání, vyřizování, přesuny změny, kontroly a další organizační kroky spojené s přípravou rally. To však není stěžování nebo výmluva. To není nic jiného, než jen a jen konstatování faktu.

Je však nutné si mimo jiné také uvědomit, že mnohé obce, kde je průjezd rally předpokládán, mívají jednání svých zastupitelstev 1x za čtvrt roku! Tedy už, respektive až v době vrcholících příprav Valašské rally. To znamená, že musíme ve velmi krátkém čase navrhnout trasu, časový harmonogram, zjistit průjezdy autobusů a vozidel jiných dopravních společností (svozy mléka, výkupy jatečních zvířat apod.), harmonogramy opravy komunikací jak v obcích, tak i silnic II. a III. tříd, oprav kanalizačních sítí a další. Poté, řádově koncem listopadu, požádáme obce o povolení průjezdu. A každý, kdo zná činnosti obecní i státní správy ví, že na vyřízení žádostí je 30 dnů. Do toho spadnou vánoční svátky (to nezařídíte vůbec nic a v nejlepším případě narážíte na jedno odvolání se úředníka na druhého), po Novém roce, než se úřady opět takzvaně rozběhnou do normálu, je polovina ledna. Ke kolotoči, který musí naše žádost po úřadech absolvovat, pro bližší představu uvádíme:

·         příslušný odbor životného prostředí: ochrana vod, ochrana půdního fondu, ochrana ovzduší, ochrana krajiny (přírodní parky, chráněné oblasti), správa místních komunikací, ochrana lesních porostů, ochrana obojživelníků, vyjádření jednotlivých osadních výborů obcí, ochrany myslivosti… A tak bychom mohli pokračovat dále. 

·         následuje projednání v radách obcí a po té postoupení žádosti obecním zastupitelstvům

·         po vyjádření volených orgánů a po předložení všech stanovisek (tedy pouze a jen kladných: v případě záporných stanovisek musíte změnit celou trasu, nový časový harmonogram a znovu od začátku) je vydán pokyn pro příslušný odbor dopravy k vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, rozhodnutí o uzávěrách komunikací a stanovení dopravního značení. K tomuto všemu potřebuje doložit přepravní opatření veřejné autobusové dopravy (nejen dopravců, ale i krajského úřadu příslušného regionu – v případě Valašské rally jsou to tři kraje), vyjádření Policie ČR k rozmístění dopravního značení, vyjádření firmy, která bude dopravní značení instalovat a v neposlední řadě vyjádření správců místních komunikací, ředitelství silnic a dálnic, ředitelství silnic kraje. Dále je v případě Valašské rally potřebná i výjimka z podmínek chráněné krajinné oblasti – MŽP ČR.

·         po vydání potřebných rozhodnutí běží zákonem stanovená lhůta 15-ti dnů na odvolání. V případě, že se nikdo neodvolá, nabývají rozhodnutí právní moci. Tím máte pouze jeden krok za sebou a můžete vytvářet podklady k itineráři, mapovým podkladům, pro sanitní a zdravotní službu, záchranné složky, zpracovávat rozmístění pořadatelů na RZ, označení míst radiobodů atd.

To je pouze v krátkosti k uvedení do reálné situace všem těm, kteří možná ani neví, co je nutné mít shromážděno k povolení takovéto motoristické akce, jakou Valašská rally je.

Nicméně vraťme se ke spolupráci s AJR. V době zimního období není schopen ani organizátor, ani samotný zástupce AJR navržené trasy rychlostních zkoušek projet. Důvod je jasný – vybrané komunikace pro RZ nejsou v zimě udržovány a tedy nejsou nejméně do poloviny března PRŮJEZDNÉ! Proč tedy požaduje AJR kolaudaci trati, když nejsou pro takovou činnost podmínky? Ale přesto naše spolupráce je vždy nabídnuta. Letos to bylo v únoru, kdy se zástupce AJR dostavil do Vsetína a všechny aspekty mu byly předloženy. Ředitel všechny připomínky ze strany zástupce AJR vzal v úvahu a zapracoval jak do časového sledu rally, tak i do harmonogramu.

Ze strany AJR vzešla například podmínka, aby z důvodu zpomalení nájezdu do obce, byla v prostoru farmy s dobytkem v obci Lhota vytvořena zpomalovací smyčka a požadavek byl projednán s majitelem farmy. Tak se i stalo. Majitel objektu však nesouhlasil. Proto ředitel rally navštívil příslušný obecní úřad a se starostkou bylo nalezeno řešení jinou formou průjezdu přes obec. O této skutečnosti byl zástupce AJR okamžitě informován a příslušná změna (vytvoření mapky RZ) byla odeslána e-mailem.

Dále byla prodiskutována forma vzdáleného servisu v Hustopečích nad Bečvou. Zde nebylo ze strany AJR připomínek.

Jejímu zástupci byla představena verze servisního areálu s tím, že je však nutné ze strany všech soutěžích dodržet podmínky uvedené ve SPR 2012 (tj. priorita 10x10 metrů, ostatní 8x10 metrů). Na chybě na jedné stránce v itineráři nenese v žádném případě vinu organizátor. Bylo to způsobeno zpracovatelem podkladů a následným tiskem. Člen organizačního výboru do poslední chvíle byl ve Zlíně a upozorňoval a nutnost provedení opravy. Že se takto nestalo, není vinou organizátora rally. Náprava byla provedena Oznámením ředitele rally.

Jak mohly být chyby stejné jako v minulém roce, když se rally jela úplně na jiných místech a v opačném sledu rychlostní zkoušky? Odry se například v loňském roce vůbec neuskutečnily. To je od AJR zavádějící (!) s úmyslem organizátora poškodit. Itinerář je kontrolován několika lidmi organizačního výboru, a že by se dopouštěli všichni stejných chyb? Pochybujeme!

Časový harmonogram byl sestaven tak, jak bylo projednáno se zástupcem AJR. Byly zapracovány drobné změny jako například prodloužení doby vzdáleného servisu, prodloužení doby dojezdu na Bystřičku, prodloužení doby dojezdu do Závišic a další. Polokruhové zkoušky nejsou v MMČR zakázány a řešení RZ Santov bylo jediným možným v daném případě nepovolení průjezdu přes Malou Bystřici. Znají diváci a AJR proč? Vždyť se ani nezeptali! Tak aby bylo jasno! Protože se jezdci rally nevhodným způsobem a arogantně chovají vůči zastupitelům této obce, když si trasy projíždějí se značným časovým předstihem. A vědí, kde ta trasa povede? Ano, odpovídáme, protože ze zákona je obec povinna projednávaný materiál takzvaně vyvěsit na veřejnou vývěsku.

Nechápeme tedy proč se AJR vyjadřuje v tom smyslu, že nebylo na podněty reagováno!

Koncem února 2012 proběhlo ve Vyškově školení pořadatelů. Zde byla ze strany AJR navržena dílčí úprava jak harmonogramu tak i složení RZ – myšleno tedy návaznost. Čtyři týdny před konáním rally. Tak to tedy, pánové z AJR a vážení soutěžící, klobouk dolů před vámi. Anebo před organizátorem, který vám vyšel ve vašich požadavcích vstříc?

Co to znamenalo? Všechny žádosti na druhou etapu rally znovu sepsat, nově projednat (nový časový sled průjezdů, nová rozhodnutí, organizátor s vypětím sil objížděl všechny dotčené obce a instituce tak, aby se vzdaly práva odvolání a rozhodnutí nabyla právní moci…). Jak ředitel rally upozorňoval a varoval, že provedenou změnou dojde k zahlcení příjezdových komunikací, jelikož diváci se budou přesouvat a nevydrží na jedné RZ po oba průjezdy, tak se skutečně stalo! Viz Bystřička i Juřinka.

Další věcí bylo řešení vzdálených servisních zón Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín. Rovněž na základě požadavků AJR. Zde se hodně nahlas nabízí otázka(y). Proč soutěžící nedají pokyny svým mechanikům, aby se na místo dostavili například půl hodiny před příjezdem posádky? Proč musí mít rozloženy servisní pomůcky hodinu před příjezdem dokonce prvního soutěžního vozu? Kdo tedy vnáší zmatky do organizace systému vzdáleného servisu?

Organizátor rally nemá v povinnostech kontrolovat činnost mechaniků! Není pravdou, že by měl sledovat, kdo sahá do motorového prostoru a kdo ne. A soutěžící snad vědí (a pokud ne, pak to není problém organizátora), jakou činnost (práci) lze ve vzdáleném servise na vozidlech vykonávat a kolik osob je k tomu určených. Proto se snad ani nelze domnívat, že AJR svá tvrzení vůči organizátorovi v tomto smyslu myslela vážně!

A proč byla vzdálená servisní zóna v Hustopečích nad Bečvou vzdálena od stálého servisního areálu už pouhých 10 km. To z důvodu, že zástupce AJR ji při konzultaci k trati doporučil! Jinak byl na celou první etapu plánován až závěrečný servis. K ujetí zhruba 52 ostrých km žádný předpis neukládá, že vozy musí dojet do servisního areálu mezi jednotlivými RZ.  A servisní zařízení? Jaké? Je to dáno řády! Nebo že by je jezdci ani asociace neznali?!?

V případě, že posádka startovního čísla 7 prováděla činnost, jež nebyla v souladu s řády, nemůže tuto záležitost řešit pořadatel či organizátor ve vzdáleném servisním areálu, ale delegovaný činovník, který je za ne zrovna malou finanční odměnu na rally delegován. Ředitelství, dispečink rally a SSK však žádné informace k porušení předpisů, o nichž se AJR zmiňuje, neobdrželi.

A další poznámka: Prostor silnice u ČK 2B byl dostačující jak pro průjezd mechanických vozů, tak i k provádění tankovací činnosti za přítomnosti složek stanovených příslušnými předpisy. Pořadatelé organizovali průjezdy jedním směrem!

A pokud jde o servisní areál ve Valašském Meziříčí? Jak již bylo zmíněno, prostor byl prohlédnut zástupcem AJR. Nikde v řádech není uvedeno, jaký povrch má příslušná plocha mít. Zda je potřeba, aby byla travnatá, asfaltová, betonová či jiná. Při organizaci, respektive přípravách vybíráme plochu se zpevněným povrchem. Bylo to takto i předloženo. Jak je tedy možné, když výměrou plochy (10x10 a 8x10) s dostatečnou průjezdní uličkou mezi jednotlivými stanovišti servisních míst posádek se najednou zjistí, že se posádky se svými doprovodnými vozy nevejdou? Naprosto byla zbytečná práce činovníků rally, kteří umístili na stránky organizátora formulář s tím, že posádky vyplní, jaké rozměry na servisní místo požadují. Dokázalo to pouze pět týmů: V. Pech., R. Kresta, J. Kopecký, P. Valoušek a R. Odložilík. Tak takto si zástupci AJR představují naplňování či respektování organizátorem stanoveného termínu oznámení o zvláštní služby v servisním areálu? Veškerá práce s vykreslením stanovišť posádek na servisní místo byla ze strany organizátora marná a přišla vniveč!

Další zavádějící skutečností ze strany AJR je fakt, že organizátor vydá soutěžícímu takzvané velké označení pro servisní vozidlo, jemuž je vjezd do servisního areálu umožněn. To není nikdo z celého teamu schopen tuto tabulku na vozidlo nalepit? Proč? Odpověď je jednoznačná. Cílem je oklamat pořadatele na vjezdu do servisu a tvrzení, že ji dodatečně nalepí. Ne, nenalepí! Mechanik vyjde ven a přendá ji do dalšího vozidla a toto rovněž přijede do servisu a tlačí se na servisní místo své posádky. A hned tu máme dvě auta a prostor zabraný navíc. Tím vznikají komplikace jak se záborem servisních míst, tak i s počtem servisních aut. Proč servisní vozidlo startovního čísla 16 najelo nekompromisně na pořadatele, který je zastavoval a málem mu způsobilo zranění! Takto se chovají soutěžící vůči pořadatelům? To se AJR líbí? A co servisní vozidla startovních čísel 4, 12, 34, 43? Opravdu si takové chování vůči pořadatelům v servisním areálu zaslouží organizátor ze strany soutěžících?

Z výše zmiňovaných důvodů muselo dojít k okamžité improvizaci stanovišť časových kontrol a tankovacích zón.

Jak je možné, že jeden z jezdců, vlastnící průkaz pro lety vrtulníkem, bez souhlasu organizátora rally v blízkosti servisního areálu přistával a vzlétal a působil tím velké problémy? Pořadatelé včetně časoměřičů museli držet dokumenty na stolku vlastními těly a držet stánek, který je zastřešoval. To je, pánové, bezohlednost!

Jak je možné, že soutěžící startovního čísla 3 si klidně vzal mobilní WC a přemístil je k svému servisnímu místu s tím, že je použije pouze pro svoji potřebu a nikoliv pro další soutěžící?

Proč posádky a mechanici nerespektovali rozhodnutí o dopravním značení – zákaz stání v obou směrech u servisního areálu- Nechápeme jejich odvahu odstavit vozidlo doslova tam, kam je napadne. Žádná odpovědnost, naprostá bezohlednost. Platí to například pro startovní čísla 9, 29, 21, 40, 44, 55, 80, ale i další.

Soutěžní týmy byly v dokumentech pro rally upozorňovány na to, že se mají doprovodná a jiná vozidla odstavit mimo prostor servisního areálu a na vhodných místech. Nestalo se tak, a kdo tedy za to může? Podle AJR ředitel! Buďme objektivní. Částečně ano. A to tím, že nebyl na místě a nesjednal pořádek. Ale podstatnou a rozhodující část viny na situaci nesou samotní soutěžící. Jejich doprovody a mechanici nic, ale zásadně nic nerespektovali. Ba naopak! Svým chováním a přístupem celkovou situaci kolem servisního areálu velmi ztěžovali.

Ředitel rally byl na problémy upozorňován. Ale ne AJR, ale pořadateli. A situací se průběžně zabýval i SSK.

A další problém, na něž AJR poukazovala:

·         Shakedown. Částku za umožnění průjezdů na testovacím úseku nevymyslel organizátor. Je dána předpisy pro rally. Pokud bylo uvedeno, že je mapka na stránkách organizátora, tak tam opravdu byla.

·         Ke startu RZ 3 a k jejímu následnému zrušení: do druhého průjezdu RZ Špičky byl plánován dle harmonogramu čas 19:40 hodin včetně 15 minut prostoru předjezdců. Startovní číslo 1 se dostavilo na start RZ v čase 19:41 hodin, kdy mělo odstartovat. Podle informací z dispečinku rally trať byla po průjezdu předjezdců volná a připravená (předjezdci cílem a stanovištěm STOP projeli). Uvedená posádka však z neznámých důvodů odmítla odstartovat a ani nechtěla uvolnit trať pro další vozidlo připravené na startu. Po uplynutí doby pro vzájemnou konzultaci mezi dispečinkem a vedením RZ bylo rozhodnuto nasadit dalšího předjezdce, který by opětovně trať RZ zkontroloval. Předjezdec trať projel a dal pokyn, že je volná a pro průjezd RZ schopná. Startovní číslo 1 a následně i další však opět odmítli startovat. Znovu bez udání důvodů, respektive s tím, že mají chladné pneumatiky. Organizátoru neukládá žádný předpis, že má být další vozidlo označeno „0“, ale s použitím výstražného systému – majáku. To bylo splněno. Vzhledem k prodlužující se době byla RZ následně zrušena a nařízen volný průjezd. Na této skutečnosti nenese organizátor žádnou vinu! Na trať RZ v době jejího konání nebyl vpuštěn do trati RZ žádný civilní automobil a ani žádný autobus. Pokyn ke startu RZ sám nařídil ředitel rally z dispečinku rally. Přesto posádky startovat odmítly.

·         Zmatené informace ve večerním servisu si zejména předávaly posádky samy. Organizátor rally vydal přesně stanovená nařízení včetně informací k případným penalizacím, které by posádky mohly obdržet při pozdním příjezdu do ČK servis – viz činnost činovníka pro styk se soutěžícími. Je zajímavé, že po vydání oznámení ředitele byla trasa příjezdu do UP volná a prostor UP rovněž volný. A kdo zase parkoval před ČK vjezdu do servisu, před servisním areálem? Ne diváci! Ale vozy mechaniků, doprovodů, managerů teamů apod! Dovolte poznámku: viník se musí najít! A je to opět organizátor rally, který, podle vyjádření AJR od neznámého autora, vnesl do celé rally zmatky!

·         Organizační výbor a ředitelství rally po jednání s jednotlivými úseky na trati rally a vedoucími RZ vyjádřili velké rozhořčení nad tím, že je veškerá vina sváděna na ně. Přáli bychom si, aby například alespoň jeden zástupce AJR přijel do obce Rybí a pokusil se vysvětlit občanům a zastupitelům, proč uprostřed obce jezdci předvádějí kličkování, prudká brzdění, rychlé rozjezdy a gumování vozovky. Ano, jednání proběhlo a více k tomu může sdělit J. Tomaštík, který byl přítomen a podle svého vyjádření připomínkami ze strany občanů nadšen nebyl. Co vede jezdce k takovému počínání na veřejné komunikaci? Co vede jezdce k tomu, aby ohrožovali protijedoucí vozidla a diváky, kteří se přemísťují na rychlostní zkoušku?

·         K cílovému dojezdu na náměstí ve Valašském Meziříčí: Jak je možné sdělit naprostou lež ze strany nejmenovaného jezdce, která spočívá v tom, že prostřednictvím fóra nařknul ředitele, že z něj táhne jako ze sudu? Ředitel jedná se sborem sportovních komisařů, s časoměřiči a techniky a v neposlední řadě musí být vždy připraven sednout do vozu a vyjet případně na trať rally nebo do jiných prostor rally. Že se takový jezdec vůbec nestydí něco tak lživého zveřejnit. Má to být pomsta či pouze jen snaha, když všechno špatně, tak všechno … ať si to vypijí do dna?!?

Ano, je zde velká spousta otazníků. Proč to bylo tak a ne naopak? Proč bylo ono špatně a vše bylo úplně špatně, žádná pozitiva! Proč bylo chování jezdců rally takové jaké bylo? Proč neumí a nebo nechtějí správně vyplnit základní dokumenty, které po nich vyžaduje organizátor rally? Předpokládáme, že by se situací, která je již sice minulostí, měly zabývat obě strany. Jak AJR, tak i organizátor rally. Tak, aby napříště nedocházelo k zbytečnému osočování a uvádění lží a přivádění veřejnosti i partnery organizátora v omyl. 

 

Za organizační výbor XXXI. Bonver Valašská rally 2012

Miroslav Hošák

 

 

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.