Admiral rally - pravda a lež nejen o akreditacích

Admiral rally - pravda a lež nejen o akreditacích

 

 

vyskov-x

 

Tisková zpráva: Hanácký rally klub Vyškov

Náš klub si je vědom toho, že naše handrkování s tzv. národní sportovní autoritou mnohé lidi vůbec nezajímá a některé možná i otravuje, stejně jako nás. Některé informace, se kterými se setkáváme, jsou ale natolik zkreslené, že není možné je mlčky přejít. Nám není dána jiná možnost se hájit, než svoje vyjádření zveřejnit, aby si mohl každý na celou věc vytvořit vlastní názor. To i s vědomím, že publikováním jiného názoru, než má „povolující složka“, se dopouštíme dalšího, v demokratické společnosti netolerovatelného přestupku. Ve výpisu ze zápisu z jednání Sportovního svazu rally FAS AČR, konaného dne 13. 10. 2010, kde bylo na programu hodnocení Admiral rally (bohužel pro nás bez možnosti se jednání zúčastnit), uvádí ing. Rosický na adresu pořadatelů rally následující: „- organizace a řízení rally bylo neobvyklé – jen velmi kusá komunikace mezi pořadateli a ostatními činovníky, pro diváky vydán dobře zpracovaný program, který se však opět neobešel bez invektiv vůči povolující složce, nevstřícný (konfrontační) byl přístup pořadatele k novým akreditačním požadavkům (pořadatel si doslova vynutil dalších 80 vest), členové SR i další účastníci zasedání považují za neúnosné trvale negativní postoje některých členů HRK a jim blízkých osob k povolující složce, spolupracujícím organizacím a jiným pořadatelům včetně publikování spekulativních informací
14.10.2010 – Rosický“
Ponechme pro tuto chvíli stranou úvahu, jak je vůbec v dnešní době možné, že Sportovní svaz rally FAS AČR na svém řádném zasedání projednává hodnocení určité rally a zatímco do jednání mohou zasahovat i nějací „další účastníci jednání“, i když nejsou členy svazu, tak zástupce pořadatele přizván není a není mu dána možnost si taková obvinění ani vyslechnout, ani se k nim vyjádřit. Takové jednání podle našeho názoru není v demokracii přípustné, v případě řešení záležitostí našeho klubu ve svazu rally bohužel běžné. Co je ale podstatně horší, jsou lži, bezostyšně v textu uvedené na adresu našich pořadatelů. V zápise ing. Rosický píše: „nevstřícný (konfrontační) byl přístup pořadatele k novým akreditačním požadavkům (pořadatel si doslova vynutil dalších 80 vest)“. Na tomto konstatování není ani písmeno pravdy. Jak to bylo ve skutečnosti? Akreditační proces probíhal prostřednictvím webového systému firmy Select Media, stejně jako v případě ostatních podniků MČR a MMČR (s výjimkou Barum rally), bez jakýchkoli problémů. Problém nastal až v momentě, kdy pan Filip Schovánek odmítl akceptovat pořadatelem schválený počet vest pro kameramany JNK studia, které každoročně zpracovává pro pořadatele a hlavního sponzora smluvní prezentaci na DVD. Zdůrazňujeme, že pořadatel postupoval přesně v mezích NSŘ, resp. Přílohy č. 12, upravující podmínky akreditace médií. Podle čl. 1.2 „má každý pořadatel právo akreditovat na svůj podnik ad hoc další pracovníky médií a stanoví si svá pravidla pro tuto akreditaci“. Toto pan Schovánek nebyl ochoten akceptovat a odešel si stěžovat do místnosti sportovních komisařů, kde seděl ing. Rosický. Vrátil se po delší konzultaci s tím, že nám dává na výběr ze dvou možností: buď bez výjimky respektovat jeho rozhodnutí, nebo si akreditaci řešit sami na vlastní odpovědnost s tím, že pro tento účel nám předá potřebný počet jejich vest. Po poradě u ředitele rally jsme zvolili tu druhou z nabídnutých možností, která je v souladu s platnými řády. Na tom není nic nevstřícného ani konfrontačního. Za druhé, není pravda, že si pořadatel „doslova vynutil dalších 80 vest“. Skutečnost, vycházející z přesné evidence tiskového střediska je následující: Pořadatel vydal na základě akreditačního procesu pouze 68 vest, z toho 4 pro permanentní novináře FAS. Personál Mediasportu a ČT použil dalších 26 vlastních vest, které nevydával pořadatel. Takže pořadatel ve skutečnosti 80 vest ani nevydal, natož aby si navíc ještě „doslova vynutil dalších 80“, jak píše ing. Rosický. Zbytek výše uvedeného citátu může svým pojetím spíše vyvolat vzpomínky na padesátá léta minulého století, než posloužit jako skutečné, konstruktivní hodnocení, protože v textu není vůbec nic konkrétního, co by bylo možno nějak řešit, je to jen taková špinavá agresivní mlha. V posledním čísle časopisu Rally byl otištěn obsáhlý rozhovor s ing. Rosickým. Ani v něm si neodpustil v obdobném poloanonymním duchu vypustit několik informací, které v jeho podání a úpravě nemohou mít jiný účel, než dále špinit naši práci a jméno našeho klubu. Čím více se ve veřejnosti zvedá vlna protestů proti nepochopitelným krokům Svazu rally, vedených více osobními zájmy a sympatiemi než zájmem o rozvoj tohoto sportu, tím více pomluv se na adresu Hanáckého rally klubu objevuje. Naši lidé, odvádějící každoročně nesmírně odpovědnou a nikdy nikým nedoceněnou práci při organizování rally, nejsou ochotni nechat tyto pomluvy bez povšimnutí. Největší výhrady vznášejí k výrokům - návrh na vyřazení vzešel od jednotlivých členů svazu - hlavním důvodem je spíše negativní vztah k federaci, k ostatním pořadatelům i činovníkům - někteří členové poukazovali na materiály publikované na internetu - nepravdy se objevují i v oficiálním programu soutěže nebo v tiskovém středisku - Vyškovští měli obrovské štěstí, že jim vyšlo počasí - problém vznikl s nadměrným požadavkem na vesty pro novináře - aby se kolem trati nevyskytovalo přebytečné množství fotografů - vyškovský pořadatel řešení navržené hlavním mediálním partnerem mistrovství a schválené svazem rally nechtěl respektovat a požadují, aby všechna obecně vyslovená nařčení byla konkretizována do takové podoby, že bude možno je buďto na konkrétních důkazech prokázat anebo vyvrátit. Situace, kdy na straně jedné svaz rally nepřipouští naprosto žádnou kritiku svých kroků a dokonce sankcionuje toho, kdo se odváží popsat skutečný stav věci, ale na straně druhé sám publikuje nepravdivé informace, je víc než alarmující. Je jasné, že za této situace jsou jakékoli úvahy o budoucnosti Admiral rally bezpředmětné. Svaz rally tento podnik momentálně nepotřebuje a je evidentní, že pro jeho sponzora má jiné, vhodnější využití.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.